Algemene voorwaarden van Loopreizen.be

Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen (ANVR)
Loopreizen.be is aangesloten bij de Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen. Derhalve zijn bij boeking de Boekingsvoorwaarden en/of Algemene Voorwaarden van deze branche-organisatie van toepassing.
Voor meer informatie zie de website van de Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen ANVR

Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR)
Ons bedrijf is aangesloten bij SGR. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen,
als zijn wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen.
Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.
Voor meer informatie zie de website van de Stichting Garantiefonds Reisgelden SGR

Stichting Calamiteitenfonds Reizen (CFR)
Ons bedrijf is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:
- (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
- de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.
Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.
Voor meer informatie zie de website van de Stichting Calamiteitenfonds Reizen CFR

Reserverings-/dossierkosten
Naast eventuele reserverings-of andere kosten die door een luchtvaartmaatschappij, hotel, touroperator of anderssoortige leverancier worden berekend, rekent de Loopreizen.be voor haar diensten reserveringskosten, dan wel dossierkosten, administratiekosten, bemiddelingskosten of wijzigingskosten.

Voor losse vliegtickets is dit 35 euro per vliegticket. Voor reserveringen van pakketreizen wordt 30 euro per boeking in rekening gebracht.
Overige kosten die worden berekend zijn afhankelijk van de aard van de werkzaamheden die verricht worden in opdracht van de klant.

Aanvullende Voorwaarden Internetboekingen
Loopreizen.be werkt op deze website samen met reisorganisatoren en andere aanbieders van reisproducten. De Aanvullende Voorwaarden Internetboekingen gelden voor iedere overeenkomst die via Loopreizen.be online wordt gesloten met deze reisorganisatoren en andere aanbieders van reisproducten in aanvulling op alle voorwaarden van bovenstaande instanties.

Naast deze voorwaarden kunnen tevens andere voorwaarden van toepassing zijn, van derden die betrokken zijn bij het uitvoeren van de bij de Reisproducten behorende diensten.

Totstandkomen overeenkomst
Een overeenkomst met een reisorganisator en/of andere aanbieder(s) van reisproducten door boeking van een reis via deze website komt online tot stand wanneer de Reiziger zijn boekinggegevens definitief heeft gemaakt door het accepteren van de algemene voorwaarden. De website verstuurt direct na boeking een elektronische bevestiging naar het door de Reiziger opgegeven e-mailadres. De elektronische bevestiging wordt geacht de Reiziger te hebben bereikt wanneer deze er kennis van heeft kunnen nemen dan wel wanneer deze redelijkerwijze geacht kan worden er kennis van te hebben kunnen nemen. De reisorganisator en/of andere aanbieder van reisproducten heeft het recht het aangaan van een overeenkomst met de aanstaande Reiziger te weigeren zonder de verplichting daartoe nadere redenen te geven.

Algemene en specifieke informatie op de website en beperkte garanties De op deze website opgenomen gegevens bevatten algemene informatie, alsmede specifieke informatie met betrekking tot door reisorganisatoren en andere aanbieders aangeboden reisproducten. De specifieke informatie bevat onder andere foto's en beschrijvingen van bestemmingen en accommodaties behorend bij de Reisproducten. De specifieke informatie maakt conform de ANVR voorwaarden mede deel uit van de overeenkomst, doch terzake gelden de volgende bepalingen. De specifieke informatie is zo accuraat mogelijk en is bestemd om u een goed beeld te geven van wat ter plaatse wordt geboden. Het kan echter voorkomen dat uw specifieke bestemming of accommodatie minder uitgebreid is beschreven en minder beeldmateriaal of in enkele gevallen helemaal geen beeldmateriaal is opgenomen.

Startbewijzen
Startbewijzen welke zijn afgenomen via loopreizen.be zijn non-refundable. De totstandkoming van het afnemen van een startbewijs is van kracht wanneer er een reis wordt geboekt en hierbij wordt aangegeven dat er startbewijzen mee gemoeid zijn. Startbewijzen zijn bij geen enkele aangeboden reis van loopreizen.be refundable.

Hyperlinks
Deze website bevat hyperlinks naar andere websites. Veel websites waarnaar kan worden doorgelinkt zijn eigendom van en/of worden beheerd door derden waarover Loopreizen.be geen controle heeft. Loopreizen.be is hier derhalve niet verantwoordelijk voor en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid terzake van de juistheid, volledigheid en tijdigheid van (de inhoud van) deze websites, noch voor de beschikbaarheid daarvan, noch voor het feit of de informatie die door of via deze websites ter beschikking is gesteld legaal kan worden gebruikt. De informatie op websites van derden waarnaar kan worden doorgelinkt maakt geen deel uit van de door ons ter beschikking gestelde informatie voor het boeken van reisproducten van reisorganisatoren en/of andere aanbieders van reisproducten. De informatie op websites van derden waarnaar kan worden doorgelinkt, is dan ook geen onderdeel van enige overeenkomst tussen afnemers en Loopreizen.be.

Veranderingen site/aanbod
Loopreizen.be behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande notificatie veranderingen aan te brengen op de website dan wel op haar aanbod van Reisproducten.

Elektronische communicatie en bewijs
Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Reiziger en Loopreizen.be (dan wel door Reiziger ingeschakelde derden), is Loopreizen.be niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan onze zijde.

De administratie van Loopreizen.be geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met de Reiziger in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.

Nieuwsbrieven
Voor het versturen van onze informatie via de nieuwsbrief maken wij gebruik van: Your mailinglist provider!

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op alle overeenkomsten tussen de Reiziger en Loopreizen.be is het Nederlands recht van toepassing.